Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2016

Gunnebo AB:s årsstämma 2016 ägde rum i Göteborg den 12 april.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2015 om 1,00 kronor per aktie (föregående år 1,00 kronor) samt att torsdagen den 14 april 2016 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Tore Bertilsson, Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2016 om totalt 2 000 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med 50 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier.

Kommentarer från VDs årsstämmotal
Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange delade under sitt stämmoanförande en uppdaterad bild av Gunnebos kunder, erbjudande och nyheter under året. Han redovisade även resultatet för helåret per region. Därefter sammanfattande han de övergripande aktiviteterna som Koncernen kommer fokusera på fram till 2020:

”Gunnebos resa mot lönsam tillväxt handlar om att lämna den ö-mentalitet vi fortfarande verkar i där säljbolagen i stor utsträckning sköter den dagliga affären efter lokala processer bakom oss. Ett av resultaten är en lönsamhet som inte är tillfredsställande samt ett lågt fokus på kassaflödet.

För att bi ett lönsamt företag kommer vi därför under den kommande fyra åren ha fullt fokus på att hitta effektiva och standardiserade sätt att göra vår affär på.

Därutöver ska vi bli mycket bättre på att använda våra teknologier för att fånga tillväxt per marknadssegment, förbättra vårt arbetssätt runt nyckelkunder och service-leveransen, stärka vår värdekedja, fokusera på produktivitet samt – sist men inte minst - attrahera och behålla bra medarbetare.

Sammantaget är jag, och koncernledningen med mig, fast övertygade om att dessa aktiviteter tillsammans kommer bidra till ett bättre fokus på våra kunder, ökad lönsamhet samt ett bättre kassaflöde.”

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016 kl. 17.30.

Rapporter

Arkiv