Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 30 november 2016 uppgår till 77 050 848, varav 76 320 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 393 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av att 50 000 stamaktier tecknades och registrerades under november 2016 genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för Incitamentsprogram 2012/2016, som nu har avslutats. 

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000
Karin Wallström, Informationsdirektör, tel. 010-2095 026

www.gunnebogroup.com  

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 15.00 CET.

Rapporter

Arkiv