Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2015

Gunnebo AB:s årsstämma 2015 ägde rum i Göteborg den 15 april.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2014 om 1,00 kronor per aktie (föregående år 1,00 kronor) samt att fredagen den 17 april 2015 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Tore Bertilsson, Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyvaldes Eva Elmstedt. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2015 om totalt 2 000 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med 50 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram 2015
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet genom en bolagsordningsändring (innebärande att bolaget skall kunna utge inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C med 1/10 röst och utan rätt till vinstutdelning) och bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av C-aktier till tredje part samt återköp av dessa aktier samt överlåtelse av stamaktier till deltagare i programmet.

Programmet omfattar 20 deltagare inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. LTI 2015 innebär i korthet att deltagarna skall göra en egen investering i Gunneboaktier. Dessa sparaktier måste beållas under en treårig intjänandeperiod. Efter utgången av intjänandeperioden och förutsatt fortsatt innehav av sparaktier samt fortsatt anställning, är deltagarna berättigade att kostnadsfritt erhålla en Gunneboaktie för varje sparaktie. Om dessutom vissa prestationsmål har uppnåtts under intjänandetiden kan deltagarna bli berättigade till att kostnadsfritt erhålla ytterligare högst fyra Gunneboaktier per sparaktie för bolagets VD och högst tre Gunneboaktier för övriga deltagare. Prestationsmålen mäts baserat på utfallet av vinst per aktie under perioden 1 januari 2015 – 31 december 2017.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 729 053 aktier (ytterligare 190 886 aktier avser säkring av kostnader för sociala avgifter) och den maximala kostnaden för LTI 2015 uppskattas till cirka 36,7 miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier.

Kommentarer från VDs årsstämmotal
Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall inledde sitt stämmoanförande med att i korta drag redogöra för Gunnebos affär, redovisa resultatet för helåret per region samt ge exempel på Koncernens affärer och kunder. Därefter sammanfattande han året som gått och kommenterade fokus för Gunnebo under 2015:

”Vi har under 2014 sett en stabilisering inom region EMEA. Arbetet med att anpassa koncernens kostnader i Europa har fortsatt och önskade effekter uppnås. Rörelsemarginalen om 6,6% är den starkaste som koncernen uppvisat på många år. Vi kommer att fortsätta kostnadseffektivisera koncernen under 2015. Under året har en icke kärnverksamhet i Frankrike avyttrats samtidigt som vi förvärvat bolag i Mexiko och England för att stärka vårt befintliga erbjudande.

För Gunnebo kommer 2015 innebära ett fortsatt fokus på att leverera ytterligare förbättrade finansiella resultat. Vi kommer att fortsätta förflytta vår tyngdpunkt både geografiskt och resursmässigt samt öka kundvärdet. En minskad kostnadsbas i Europa för att ytterligare förbättra våra marginaler och stärka kassaflödet har fortsatt en hög prioritet.

Tillsammans med en tydlig strategi, en stark finansiell ställning och motiverade medarbetare kommer detta att hjälpa oss att fortsätta skapa värde åt våra aktieägare, kunder och samarbetspartner i framtiden.”
 
GUNNEBO AB (publ) 
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Christian Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 010-2095 000, eller
Johan Boqvist, Investor Relations, tel: 010-2095 047 eller e-post: johan.boqvist@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 18.00.

Rapporter

Arkiv