Gunnebo delårsrapport januari-juni 2014

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall

”Under andra kvartalet ökade koncernens omsättning organiskt med 6 procent till 1 419 Mkr. Tillväxten har främst skett i Region Asia-Pacific (APAC) och Americas. I Region Europe, Middle East & Africa (EMEA) har omsättningen fortsatt att stabiliseras vilket är tillfredställande sett till de senaste årens utveckling. Det är också glädjande att notera att strategiskt viktiga produktsegment för koncernen som kontanthantering och tillträdeskontroll fortsätter att visa god tillväxt och marginalförbättring. 

Orderingången har under kvartalet organiskt minskat med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I Americas erhölls förra året en stor order i Mexiko med ett treårigt leveransavtal utan motsvarighet i år. I APAC har det politiska valet i Indien inneburit en avvaktande hållning i banksektorn. Orderboken är fortsatt på en god nivå.

I kvartalet avyttrade koncernen det franska dotterbolaget Fichet Bauche Telesurveillance (FBT), som tillhandahåller larmövervakning och utryckningstjänster till företag och privatkunder på den franska marknaden. Avyttringen var en del av en fortsatt renodling av koncernen och har gett en realisationsvinst på 73 Mkr.

Omstruktureringskostnader har under kvartalet belastat resultatet med 30 Mkr (12) dels avseende nedläggningen av produktionsenheten i Uckfield (Storbritannien), som informerats om under det första kvartalet, dels för fortsatta kostnadsanpassningar i Europa.

Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, ökade till 98 Mkr (69) och rörelsemarginalen till 6,9 procent (5,2). Rörelseresultatet ökade till 141 Mkr (57) och rörelsemarginalen till 9,9 procent (4,3).

Resultatförbättringarna hänförs i första hand till EMEA där arbetet med kostnadsanpassningar fortsatt uppvisa goda resultateffekter. APAC redovisade ett starkt kvartal där den goda omsättningstillväxten bidragit till ytterligare förbättrade rörelsemarginaler.

Koncernens kassaflöde var under kvartalet starkt som en effekt av ett förbättrat rörelseresultat samt avyttringen av FBT.”

ANDRA KVARTALET 2014

 • Orderingången uppgick till 1 330 Mkr (1 454), organiskt minskade den med 10 procent.

 • Nettoomsättningen ökade till 1 419 Mkr (1 325), organiskt ökade den med 6 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 141 Mkr (57) och rörelsemarginalen till 9,9 procent (4,3).

 • Exklusive poster av engångskaraktär om 43 Mkr (-12) uppgick rörelseresultatet till 98 Mkr (69) och rörelsemarginalen till 6,9 procent (5,2).

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 106 Mkr (34).

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,40 kronor (0,45).

 • Fritt kassaflöde*) ökade till 44 Mkr (-47).

 • I juni 2014 avyttrades det franska dotterbolaget Fichet-Bauche Telesurveillance med en realisationsvinst om 73 Mkr, vilken rapporteras i rörelseresultatet som en post av engångskaraktär.

JANUARI-JUNI 2014

 • Orderingången uppgick till 2 836 Mkr (2 953), organiskt minskade den med 4 procent.

 • Nettoomsättningen ökade till 2 669 Mkr (2 480), organiskt ökade den med 7 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 159 Mkr (58) och rörelsemarginalen till 6,0 procent (2,3).

 • Exklusive poster av engångskaraktär om 23 Mkr (-22) ökade rörelseresultatet till 136 Mkr (80) och rörelsemarginalen till 5,1 procent (3,2).

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 103 Mkr (22).

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,36 kronor (0,29).

 • Fritt kassaflöde*) förbättrades till -24 Mkr (-99).

  * Fritt kassaflöde, det vill säga kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttringar.


Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 16 juli klockan 09.00

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=467472&Conf=216075

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
08:55  Ring in till konferensen
09:00  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
09:25  Frågor och svar
09:45  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Per Borgvall, ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 16 juli.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2014 kl. 8.00.