Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 31 mars 2016 uppgår till 76 915 848, varav 76 185 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande totalt 76 258 085,7 röster.

Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission av 730 847 C-aktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2015. Bolaget innehar samtliga C-aktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogrammet.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel: 010-2095 000
Karin Wallström, Marketing & Communication Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com  

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl. 15.00.

Rapporter

Arkiv