Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2018

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 12 april 2018 i Göteborg.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2017 om 1,20 kronor per aktie och att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,60 kronor per aktie beslutades till måndagen den 16 april 2018 och avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,60 kronor per aktie beslutades till tisdagen den 16 oktober 2018.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Göran Bille, Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2018 om totalt 1 750 000 kronor, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med 50 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Det noterades att Hans Warén är huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022)
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022).

Programmet omfattar 20 deltagare anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. LTI 2018/2022 innebär i korthet att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 2018, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter årsstämman 2022 men före den 30 juni 2022. Det maximala antalet aktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska utbetalade lön 2018, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier som kan tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2021.

Styrelsens ursprungliga förslag avseende säkringsåtgärder återkallades till följd av att erforderlig beslutsmajoritet saknades och styrelsen meddelade att säkringsåtgärder istället kommer ske genom ingående av ett s.k. aktieswapavtal med tredje part.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 259 651 aktier (ytterligare 64 913 aktier avser säkring av kostnader för sociala avgifter) och den maximala kostnaden för LTI 2018/2022, inklusive de tillkommande kostnaderna för ingående av aktieswapavtalet, uppskattas till cirka 8,6 miljoner kronor. Ingåendet av aktieswapavtalet kommer inte innebära några ytterligare förändringar av nyckeltalen enligt styrelsens ursprungliga förslag, dvs. en negativ effekt om cirka 0,04 procentenheter på Gunnebos rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,02 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av högst 30 000 stamaktier i syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter som kan uppkomma till följd av LTI 2015.

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com    

Rapporter

Arkiv