Gunnebo delårsrapport januari-september 2017

Kommentarer till tredje kvartalet från Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange  

Som kommunicerats i pressmeddelande den 8 oktober redovisar Koncernen ett svagare rörelseresultat för tredje kvartalet 2017 än för motsvarande kvartal föregående år, 49 Mkr (91). Utvecklingen av vår affär har dock varit olika i olika delar av verksamheten. Region Asia-Pacific hade i kvartalet en organisk försäljningstillväxt om 9 procent. Samtidigt minskade den organiska försäljningen med 5 procent i region EMEA. I region Americas var den oförändrad. Exklusive Frankrike hade EMEA en negativ organisk tillväxt om 3 procent och Koncernen som helhet förblev oförändrad.

 UTVECKLING AV VÅRA REGIONER

Periodens lönsamhet har inte varit tillfredsställande på grund av både engångseffekter och strukturella effekter.

Försäljningen i region EMEA utvecklades negativt under tredje kvartalet, organiskt minskade den med 5 procent. Storbritannien och Mellanöstern utvecklades väl, medan övriga marknader i regionen hade en oförändrad eller vikande tillväxt. Den största nedgången kom från Frankrike, där det pågår en strategisk översyn.

I Sydafrika har vi under flera kvartal haft en minskande efterfrågan, varför vi nu fattat beslut om att etablera ett säljbolag utan lokal produktion där.

Under kvartalet har Gunnebo fått utmärkelsen Årets säkerhetsföretag i Danmark vid årliga Security User Expo och i Sverige vann Gunnebo nordiska säkerhetsbranschens prestigefulla årliga pris.

Region Asia-Pacific hade en stark organisk försäljningstillväxt om 9 procent. Utvecklingen i regionen har framförallt drivits på av en mycket god försäljning inom Tillträdeskontroll. I kvartalet har även det stora OKI-projektet avslutats såsom planerat. I Indien fortsatte den publika bankmarknaden att utvecklas svagt.

Region Americas hade organiskt en oförändrad försäljningsnivå. Brasilien hade en god utveckling och detaljhandelskedjor i landet rankade under kvartalet Gunnebo som det starkaste varumärket för lösningar som förhindrar svinn inom detaljhandeln.

Försäljningen på övriga marknader utvecklades svagare, framför allt påverkat av en lägre försäljning till kunder inom den publika amerikanska administrationen samt svåra väderförhållanden i regionen. I Mexiko påverkades försäljningen av jordbävningen i september.

 UTVECKLING AV VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

Sett per produktområde har den positiva utvecklingen av affären inom Tillträdeskontroll fortsatt också under det tredje kvartalet. Det är framför allt affären till tunnelbanor i Kina som fortsatte att utvecklas väl. Vi såg även en god utveckling av försäljning till kontorsbyggnader världen över. I kvartalet har Gunnebo tecknat några strategiskt viktiga order till flygplatser i till exempel Frankrike. 

Även försäljningen inom Kontanthantering har utvecklats positivt. Försäljningen av sluten kontanthantering, SafePay, fortsatte att vinna mark utanför Norden och försäljningen av deponeringslösningar i samarbete med globala värdetransportföretag utvecklades väl.

Säkerhetsskåp och valv hade en svag utveckling av försäljningen i kvartalet, vilket kan förklaras av en låg efterfrågan från Indien, Frankrike, USA och Sydafrika. Även försäljningen av säkerhetsskåp till globala tillverkare av bankomater var något lägre i kvartalet.

Inom Elektronisk säkerhet var försäljningen i kvartalet lägre än föregående år på grund av svagare försäljning i framför allt Frankrike och Mexiko.

KVARTALETS RESULTAT

För kvartalet redovisar vi ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 67 Mkr och en rörelsemarginal om 4,8 procent. Lönsamheten varierar stort mellan regionerna där det framför allt är region EMEA som drar ner vårt totala resultat. Därför kommer vi fortsätta fokusera på att förbättra effektiviteten och lönsamheten i våra säljbolag i EMEA.

Göteborg 25 oktober 2017

Henrik Lange
Vd och Koncernchef

TREDJE KVARTALET 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 409 Mkr (1 448), den organiska tillväxten var -2 procent
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 49 Mkr (91) och rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 3,5 procent (6,3)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 67 Mkr (105) och rörelsemarginalen (EBIT) till 4,8 procent (7,3)
 •  Periodens resultat uppgick till 16 Mkr (51)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,21 kronor (0,65)
 •  Fritt kassaflöde uppgick till -63 Mkr (18)

JANUARI-SEPTEMBER 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 4 359 Mkr (4 312), den organiska tillväxten var -1 procent
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 200 Mkr (224) och rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 4,6 procent (5,2)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 235 Mkr (266) och rörelsemarginalen (EBIT) till 5,4 procent (6,2)
 •  Periodens resultat uppgick till 84 Mkr (113)
 •  Resultat per aktie uppgick till 1,09 kronor (1,46)
 •  Fritt kassaflöde uppgick till -145 Mkr (52)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 25 oktober klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5664 2699

+44 20 3008 9807

Program för telefonkonferensen 
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55  Frågor och svar 
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 25 oktober.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00 CET.