Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 5 april 2017 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 mars 2017,

dels   anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 mars 2017, helst före klockan 16.00, via bolagets webbplats www.gunnebogroup.com eller per telefon 010-209 50 57 eller under adress Gunnebo AB, Årsstämman, Box 5181, 402 26 Göteborg, varvid även eventuella biträden skall anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken torsdagen den 30 mars 2017. Aktieägare bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda dag. Registreringen i eget namn kan vara tillfällig.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. Fullmakten i original bör insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsens ordförande
13. Utseende av valberedning
14. Val av revisor
15. Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021), och (B) säkringsåtgärder med anledning av programmet innefattande (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier och (3) förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2017/2021
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
18. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, utseende av valberedning samt val av revisor (punkterna 1, 9 - 14)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson, ordförande (Stena Adactum), Nils Olov Jönsson (Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 57 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Martin Svalstedt (styrelsens ordförande), föreslår följande.

Punkt 1: Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode med belopp om totalt 2 000 000 kronor, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet med belopp om 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande. Föreslagna ersättningar är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyval av Anna Borg. Tore Bertilsson har avböjt omval. En presentation av de av valberedningen föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: www.gunnebogroup.com.

Punkt 12: Omval av Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.

Punkt 13: Valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen.

Valberedningen skall utse ordförande inom sig, dock att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall presenteras senast i samband med offentliggörande av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att en ny valberedning har tillträtt. Avgår ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att snarast utse en ny ledamot av valberedningen. Utses inte ny ledamot av aktieägaren, skall rätten att utse ny ledamot övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter och suppleanter, (iii) ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, (iv) arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter av styrelsens utskott, (v) val av revisor samt (vi) arvode till revisorer.

Beslutet om instruktionen för valberedningen föreslås gälla tillsvidare.

Punkt 14: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,20 krona per aktie samt att fredagen den 7 april 2017 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 april 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Gunnebo skall erbjuda de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet skall vara de övergripande principerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Gunnebo.

Koncernledningens totala ersättning skall bestå av fast lön, rörlig ersättning inkluderande långsiktiga incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall beakta den enskildes position, kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och skall normalt omprövas varje år. Den fasta lönen skall också utgöra basen för beräkning av rörlig lön. Den rörliga lönen skall vara beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och skall vara maximerad till högst 70 procent av den fasta lönen. Varav 20 procent härrör från maximum från långsiktiga incitamentprogram.

Styrelsen skall årligen utvärdera om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som fattar beslut om sådana incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att fatta beslut om ett nytt incitamentsprogram för 2017. Pensionspremier för personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige betalas enligt en avgiftsbestämd plan. Premierna kan, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i de länder där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.

För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader och vid uppsägning från individens sida sex månader. Avgångsvederlag tillämpas inte. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i de länder där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige.

Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Styrelsens förslag till (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021) och (B) säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16)

(A) Inrättande av ett inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021)

Styrelsen för Gunnebo AB (”Gunnebo”) föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTI 2017/2021”) för ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom Gunnebo-koncernen (”Koncernen”) på i huvudsak följande villkor.

LTI 2017/2021 föreslås omfatta ca 20 anställda bestående av VD, ledningsgrupp (SVP) och andra nyckelpersoner inom Koncernen (”Deltagarna”). Programmet ska omfatta högst 266 233 Gunnebo-aktier (stamaktier), varav 212 986 aktier kan tilldelas deltagarna i LTI 2017/2021 (”Prestationsaktier”) och 53 247 aktier vilka i huvudsak är avsedda att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till programmet. Deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika Prestationsmål (definierat nedan) under räkenskapsåret 2017 (”Prestationsperioden”), vederlagsfritt Prestationsaktier på Tilldelningsdagen (definierat nedan).

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av fast lön 2017 (faktiskt betalad) beräknat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under fem handelsdagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2017 (innefattande dagen för offentliggörandet), avrundat till närmast jämna heltal, varvid 0,5 avrundas uppåt. Dock ska VD högst erhålla 33 210 Prestationsaktier, andra ledande befattningshavare (SVP) högst 105 811 Prestationsaktier och övriga nyckelpersoner högst 73 965 Prestationsaktier.

De prestationsmål som måste uppnås eller överträffas under Prestationsperioden för intjäning av Prestationsaktier avser (i) vinst per aktie (EPS), (ii) rörelsemarginal (EBIT) exkl. poster av engångskaraktär samt (iii) organisk tillväxt i procent (”Prestationsmålen”), varvid ettvart mål viktas med 1/3. Intjäningen baseras på en av styrelsen fastställda miniminivån respektive övre målnivån under Prestationsperioden. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier. Om den övre målnivån uppnås eller överskrids ska full intjäning ske. Om miniminivån uppnås men inte överskrids ska tilldelning ske motsvarande 1 % av maximalt antal Prestationsaktier. Om miniminivån överskrids men den övre målnivån inte uppnås ska en linjär proportionerad tilldelning av Prestationsaktier ske. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas till närmaste heltal.

Styrelsen beslutar om Prestationsmålen före LTI 2017/2021 erbjuds till Deltagarna. Styrelsen avser att presentera beslutade Prestationsmål samt uppfyllelsen av dessa i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2017.

Intjänade Prestationsaktier erhålls av Deltagarna efter årsstämman 2021 och före den 30 juni 2021 (”Tilldelningsdagen”). En förutsättning för att Deltagaren ska erhålla intjänade Prestationsaktier är (i) att deltagaren behållit sin anställning inom Koncernen fram till utgången av 2020. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela perioden. Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra rätten att erhålla Prestationsaktier eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierna före dessa har utbetalats på Tilldelningsdagen.

(B) Säkringsåtgärder

För att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka administrativa kostnader, främst för sociala avgifter föreslår styrelsen, i första hand, att leverans och kostnader säkras genom beslut om riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande befattningshavare inom LTI 2017/2021. I den händelse att erforderlig majoritet inte uppnås för detta förslag avser styrelsen, i andra hand, att ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier. Aktieswapavtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta Gunnebo-aktier till anställda som omfattas av LTI 2017/2021.

(1) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Gunnebo på följande villkor.

1. Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 266 233.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2018.
3. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part.
4. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
5. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Gunnebos åtaganden enligt LTI 2017/2021 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier. I syfte att minimera Gunnebos kostnader för LTI 2017/2021 har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde.

(2) Bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Gunnebo på följande villkor.

1. Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Gunnebo.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2018.
3. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 266 233.
4. Återköp skall ske till ett pris per aktie om lägst 100 % och högst 110 % av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning.
5. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.
6. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
7. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Gunnebos åtaganden enligt LTI 2017/2021 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier.

(3) Förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2017/2021

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2017/2021 på följande villkor.

1. Överlåtelse av Gunnebo-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2017/2021, varvid högst 212 986 Gunnebo-aktier får överlåtas.
2. Rätt att vederlagsfritt förvärva Gunnebo-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i LTI 2017/2021, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2017/2021.
3. Överlåtelse av Gunnebo-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2017/2021 har rätt att tilldelas Gunnebo-aktier.
4. Antalet Gunnebo-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2017/2021 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Eftersom LTI 2017/2021 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Gunnebo (och att ett överlåtelsebeslut endast är giltigt intill nästa årsstämma) har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2017 att besluta om överlåtelser av egna stamaktier på en reglerad marknad för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av Gunnebo-aktier sker till deltagare i LTI 2017/2021 avser styrelsen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelser får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

Omfattning och utspädning

Gunnebo har för närvarande ett existerande aktiesparprogram som infördes genom beslut av årsstämman 2015 (LTI 2015).  Incitamentsprogrammet omfattar sk. matchnings- och prestationsaktier till ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom Koncernen. Existerande incitamentsprogram omfattar, inklusive säkringsåtgärder för sociala avgifter, 730 847 aktier i Gunnebo. Den maximala utspädningseffekten för programmet uppgår till högst cirka 0,9 procent av aktiekapital och röster i Gunnebo. Av de anställda som föreslås omfattas av LTI 2017/2021, deltar 10 i tidigare incitamentsprogram.

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2017/2021 uppgår till 212 986 aktier, vilket motsvarar cirka 0,28 procent av aktiekapital och röster i bolaget. Medräknas det ytterligare antal aktier som maximalt kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av LTI 2017/2021 till högst 266 233 aktier och den maximala utspädningseffekten för programmet uppgår till högst cirka 0,35 procent av aktiekapital och röster i Gunnebo.

Uppskattade kostnader och effekter på nyckeltal

Baserat på antagandet om en aktiekurs vid programmets start om 40 kronor, en årlig kursuppgång om 10 procent från programmets införande till dess att aktier erhålls cirka 4 år senare, en personalomsättning om 5 procent per år samt en bedömning av framtida utdelningar på Gunnebo-aktien beräknas den totala kostnaden för LTI 2017/2021 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 8,5 miljoner kronor under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo. På årsbasis motsvarar detta cirka 0,1 procent av Gunnebos totala personalkostnader under räkenskapsåret 2016. LTI 2017/2021 har ingen begränsning avseende maximal vinst för deltagarna och därför kan ingen maximal kostnad för sociala avgifter beräknas.

Med utgångspunkt i helårsresultatet för 2016 skulle kostnaderna för LTI 2017/2021, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo i kostnadsberäkningen ovan, få en negativ effekt om cirka 0,03 procentenheter på Gunnebos rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,02 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Gunnebos finansiella resultat som förväntas uppstå genom LTI 2017/2021 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

Övrigt 

Bolagsstämmans beslut att införa LTI 2017/2021 i enlighet med avsnitt A ovan är inte villkorat av att stämman beslutar om säkringsåtgärder i avsnitt B ovan. För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2017/2021 enligt avsnitt A ovan krävs att styrelsens förslag biträds av mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Styrelsen föreslår att de föreslagna besluten om säkringsåtgärder enligt avsnitt B ovan fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av årsstämman om föreslagna säkringsåtgärder enligt avsnitt B ovan krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de på årsstämman representerade aktierna.

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, i samband med företagsförvärv, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall omfatta sammanlagt högst aktier motsvarande 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Skälet till den möjliga avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 15, 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com senast den 15 mars 2017 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 77 050 848, varav 76 320 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 393 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Göteborg i mars 2017
Gunnebo AB (publ)
Styrelsen

Rapporter

Arkiv